top of page

עמדת המקלע

בסוף שנות החמישים תחילת שנות השישים הוחלט על ביצור יישובי הספר שבהם נמנה קיבוץ ברקאי, היות ומיקומו כשלושה ק"מ מהגבול. בשבתות היו מגיעות לקיבוץ "פלוגות עבודה" אשר חפרו תעלות קשר ובנו עמדות מקלעים, לצורך כך הוקצבו לקיבוץ 500 ק"ג חומר נפץ. התעלות נחפרו, עמדות המקלע נבנו ואז הסתבר שנשארו 450 ק"ג חומר נפץ תיקני. עמדה זו היא היחידה שנשתמרה. את חומר הנפץ נפגוש בהמשך...

עמדת מקלע: Music Player
bottom of page