top of page

מחצבה

המחצבה הוקמה בתאריך 22/05/1949 שבועיים לאחר העלייה לקרקע. המחצבה הוקמה כקואופרטיב של ברקאי עם קבוצת עובדים מפרדס חנה. במחצבה עבדו בשתי משמרות וההספק היה ארבעה מטר מעוקב ליום. המחצבה הייתה הענף הריווחי ביותר בברקאי בשנה זו! המחצבה סבלה מגניבות רבות ולכן הוחלט על הטמנת מוקשי תאורה מסביב למחצבה והשכבת מארבים בלילות. אחד המארבים שזיהה דמות חשודה מיד פתח בירי לעבר הדמות. עם עלות השחר נערכו סריקות ונמצא פגר של חמור, שק סוכר ואת "חסן הצולע" שאפילו לא נשרט! את פגר החמור השאירו בשטח, את "חסן הצולע" שיחררו ואת הסוכר החרימו לטובת חדר האוכל. התקופה תקופת הצנע, אין סוכר, ומבריחים מירדן היו מבריחים סוכר לארץ. עקב הגניבות שלא פסקו, בשנת 1952 הוחלט להעביר את המחצבה ואת שתי המשאיות שעבדו בה, לקואופרטיב עמק חפר, תמורת השותפות בקואופרטיב. המחצבה המשיכה לעבוד תחת הנהלת עמק חפר עד שנת 1958 ואז נסגרה סופית.

מחצבה: Music Player
bottom of page