top of page

הבית הערבי

הבית הערבי שימש כ"חווה חקלאית" בו גרו פקידי הבעלים אשר התגוררו בכפר יעבד. כ-150-200 עובדים "צמיתים" גרו בחושות סביב ועיבדו את האדמות. היבולים נאספו בחצר, באיזור בריכת השחייה כיום. בתחילה, שימש הבית את הקיבוץ כמועדון בחלקו התחתון וכספרייה בקומה השנייה. "זרק-אור" חזק הוצב על גג הבית להאיר את האזור. על גג הבית הוקמה עמדה ל"צופי אויר" אשר אוכלסה בעת מלחמה או מתיחות אזורית. בשנות ה-70 התקבלה תרומה לשיפוץ המבנה והאדריכל שמחה יום-טוב מקיבוץ דליה ביצע את תוכניות השיפוץ. לאחר השיפוץ, הפך המבנה למועדון הח"צ, לפאב/מועדון אזורי ולבסוף לחלק מגן אירועים.
אין תיעוד למועד הקמתו של ה"בית הערבי".

הבית הערבי: Music Player
bottom of page