top of page

דיר הצאן

הדיר הוקם בשנת 1952. לאורך השנים, סבל הענף ממצוקת כח אדם עד שבשנת 1955 הוחלט על הכנסת עובד שכיר לדיר! מעשה שלא ייעשה בתקופה זו בברקאי. בשנת 1956 היה משבר גדול בענף אך יחד עם זאת, הוחלט להמשיך ולהפעיל את הדיר למרות ההפסדים הגדולים. בשנת 1967 הוחלט על הרחבת הדיר והוקמה סככה חדשה. כ 10 שנים לאחר מכן, בשנת 1977, הוחלט על סגירת הדיר ומכירת כל הכבשים בסך מיליון לירות.  כיום, "הסככה החדשה" משמשת את האורווה.

דיר הצאן: Music Player
bottom of page