top of page

בית התינוקות השני

בית התינוקות השני, החדש והמפואר, בנייה אמיתית ולא צריף, עם חימום הריצפה בקיטור ולא בתנורים נחנך ב-11/02/1965. בית התינוקות השני מילא את ייעודו בצורה טובה במשך 15 שנים, עד 1980 כשהמקום היה קטן מלהכיל את כל "זוועטוטי" הקיבוץ ואז עבר בית התינוקות לבית השלישי.  לאחר סיום תפקידו כ"בית תינוקות" שימש המקום:
כבית מלאכה "רייקם" (ייצור צמות חשמל ופיקוד לתומ"ת החדש של צה"ל שלא נבנה בסוף), חדר מזכירים - חדרי טלפונים לחברי הקיבוץ, תעסוקון למבוגרים, מגורים ואף ספרייה.

קבוצת אלון בית תינוקות: Music Player
bottom of page