top of page

בית התינוקות השלישי

בית התינוקות השלישי נבנה לאחר שבבית התינוקות השני הייתה מצוקת דיור. משום מה נבנה בית התינוקות מחוץ למעגל בתי הילדים למרות תכנית האב - תב"ע - של הקיבוץ המתכננת כי בתי הילדים יהיו במרכז הקיבוץ כך שבתי החברים מקיפים אותם. בית התינוקות נבנה בשנת 1980 ושימש במשך 22 שנים כבית תינוקות עד שנת 2002, אז עבר בית התינוקות לאחד הפעוטונים הקיימים ב"מעגל בתי הילדים". לאחר סגירת בית התינוקות, שימש המקום כאכסניה למספרה וקוסמטיקה ועוד מיני פונקציות שונות. בשנת 2006 מוקם במקום מרכז קשתות לילדים על הרצף. המרכז פעל במשך שנתיים וחצי עד שנת 2008 ואז עובר לשטח המועצה.
את מקום מרכז קשתות תפס גן "אננדה" - אשר יתכן ופעל ככת? או דבר מה אחר? גן "אננדה" פעל במקום במשך 4 שנים עד שנת 2012 ואז, מתפנה מהמבנה והמבנה הופך למגורי 2 משפחות.

בית התינוקות השלישי: Music Player
bottom of page