top of page

בארות המים

נחפרו שלוש בארות, באר א' נחפרה בתחילת 1950 וסיפקה מים לקיבוץ עד שהוקמה רפת "טפחות" בשנות השישים המאוחרות. רפת ה"טפחות" שבה הפרות הולכות על מקום מוגבה והזבל שלהן יורד לאדמה זיהמה את מי התהום, לכן הבאר מושבתת מאז. באר ב' נחפרה באזור שטח 'ג' בו היה פרדס, אך כיוון שלא נמצאו שם מים, נחפרה באר ג' אשר נמצאת מול כפר קרע ביער עירון.

בארות: Music Player
bottom of page